Performance Summary

ผลการดำเนินงาน Q1/2562
ผลการดำเนินงาน Q1/2562 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 45,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY และลดลง 7% QoQ มีกำไรสุทธิ 395 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 214 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท

EBITDA รวม (1,959 ลบ.)

หน่วย: ล้านบาท

Key Financial

Business Performance

บริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Stock Snapshot

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทของไทยที่ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านสถานีบริการ กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริโภคในภาคต่างๆเช่นการขนส่ง, การบิน, การจัดส่งสินค้า, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและการเกษตร และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งการผลิตและสำรวจปิโตรเลียม


Fundamentals

Executive Talk

โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและสรรหาบุคลากรของบริษัท

โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและสรรหาบุคลากรของบริษัท บางจากฯ โดยการใช้เทคโนโลยี blockchain มาช่วยตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้าทำงานในบริษัทฯ ให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น


Q: บางจากให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ และมีการตั้งเป้าหมายในด้านการบริการทรัพยากรบุคคล อย่างไรบ้างคะ

A: ต้องเรียนว่าบริษัทบางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าการเจริญเติบโตขององค์กรไปในอนาคตข้างหน้าจะประสบความสำเร็จได้ยากมาก หากบุคลากรขาดเรื่องความสามารถและสมรรถนะ หรือเรื่อง Competency ต่างๆ โดยทางบางจากฯ ได้ตั้งเป้าหมายในด้านทรัพยากรบุคคลไว้ว่าภายในปี 2021 บางจากฯ จะต้องเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น หรือ The Best Employer ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมานี้ เราก็ได้วางแผนกลยุทธ์ หรือ Roadmap สำหรับเรื่องบุคคลากร มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ในการพัฒนาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพนักงานของเราQ: อยากให้ช่วยเล่าว่าทางบางจากฯได้มีการนำเอาเทคโนโลยีแบบไหน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลบ้างคะ

A: บางจากฯ มีการใช้เทคโนโลยี Blockchain มาพลิกโฉมการตรวจสอบวุฒิฯการศึกษาของผู้สมัครเข้าทำงาน โดยเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับ Digital Ventures ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียกว่าโครงการ B-Ver โดยเป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้และได้ตอบโจทย์ แก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนซึ่งยังแก้ไขไม่ได้ และยังไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หรือที่เรียกเป็นภาษาการตลาดว่า “Pain point” ของการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครงาน เช่น วุฒิการศึกษา ซึ่งเดิมทีทางบริษัทผู้ว่าจ้างอย่างบางจากฯ ต้องมีพนักงานฝ่ายบุคคลมาคอยตรวจสอบ Verify ข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วต้องรอเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครแต่ละคนจากทางสถาบันการศึกษาแต่ละที่ ซึ่งทางต้นทางอาจส่งเอกสารมาหรือไม่ส่งมาก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีเอกสารอีกบางส่วนที่ต้องไปตามจากผู้สมัครอีกทีด้วย เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้เวลาและแรงงานมาก แต่การที่เราเข้าโครงการกับ Digital Ventures ทำให้เดี๋ยวนี้ เราสามารถเรียกดูข้อมูลและเอกสารต่างๆของผู้สมัครงานได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Blockchain จะส่งข้อมูลมาให้เราตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก รวมถึงลดโอกาสในการได้รับข้อมูลเท็จได้อีกด้วย


Q: โครงการนี้มีผลการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากน้อยแค่ไหนคะ

A: สำหรับโครงการ B-Ver นี้ ถือว่ามีผลการใช้งานเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้อง ในการกระบวนการทำงานในส่วนของฝ่าย Recruitment ได้มากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรของเราในการตามหาและตรวจสอบเอกสารตามวิธีเดิมๆ ซึ่งใช้เวลามากแล้ว เราก็สามารถที่จะนำบุคลากรไปทำงานในส่วนอื่นๆได้หลากหลาย บริษัทเองก็มีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ และช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำจากตัวระบบงานสรรหาบุคลากรของบางจากฯ ได้มากขึ้นอีกด้วย


Q: จากที่ฟังดู ก็ถือว่าบางจากฯ ค่อนข้างประสบความสำเร็จ และได้รับประโยชน์จากโครงการ B-Ver เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะ คุณยอดพจน์คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นได้อีกหรือไม่คะ

A: ในอนาคต น่าจะไม่ใช่เฉพาะบางจากฯ เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ แต่ Corporate ในประเทศไทยจำนวนมากก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นกัน ผู้สมัครงานในประเทศไทยในปีหนึ่งๆมียอดสมัครเป็นหลายแสนคน เพราะฉะนั้นถ้าหากระบบสามารถช่วยทำให้เกิดความถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ ก็ทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ถ้าหากพูดถึงในมุมของทั้ง Industry แล้ว ก็จะสามารถ Save Cost ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากรทั้งในด้านเวลาและแรงงานได้อีกมากมายมหาศาลสำหรับทุกๆบริษัท โดยทางบางจากฯ เองก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เท่านั้น ซึ่งเราก็ส่งเสริมโครงการ B-Ver นี้เป็นอย่างมากครับ

คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

Oil Market Outlook

Crude Oil Price Outlook : Crude price has rallied as OPEC+ remain continuous to cut oil output in Q2 ; but, Permian’s new pipeline in US coming in mid-year caused oil price to drop again

Focus on Q2’19:

 • OPEC+ agree to cut output continuously lead by Saudi Arabia
 • Supply disruption in Iran & Venezuela as U.S. Sanction and economic crisis
 • Horizontal Shale oil rigs were declined continually since the beginning of this year.
 • Lower oil demand’s as worldwide refinery turnaround.
 • Trade tension between US & China impacting to world economic and oil demand

Market Highlights in 2019:

 • Supply disruption in Venezuela & Iran (U.S. sanction)
 • Will OPEC+ remain to agree cut oil output in second half of 2019?
 • Higher sweet crude oil’s demand before implementing IMO2020
 • U.S. production spike to 12-14 MBD if debottlenecking Permian’s pipeline facility will be completed
 • IMF declines world economic growth forecasts in 2019 by 0.2% to 3.5% due to US & China trade tension
 • China revised the lower economic growth target from 6.0-6.5%to 6.0 in 2019 compared with last year’s target of “around” 6.5 percent
Strong gasoline crack spread in Q2 as lower China export quota; while middle distillate crack remain be pressured by higher China export quota and Heavy crack was pressured by lower bunker’s demand

Focus on Q2’19:

 • Lower China’s gasoline export quota as swapped instead of diesel and jet export quota
 • Asia’s refineries into spring turnaround
 • Gasoline crack will be supported by lower China’s export
 • Strong gasoil crack will be pressured by higher China’s export; but, supported by Asia’s refineries turnaround
 • Lower fuel oil arbitrage from West to Asia due to decreased OPEC+ heavy output and declined heavy crude export of Venezuela as U.S. sanction

Market Highlights in 2019:

 • Strong middle distillates on healthy demand growth and additional marine gas oil volumes ahead of IMO2020
 • The fuel oil’s supply in the worldwide will be continued to fall over 2019 on the back of continued refinery modernization and implementing 0.5%S bunker
 • Demand growth for gasoline in China and India will be slightly increased, however, outstrip supplies from their new refineries.

IR Activities

1 มีนาคม 2562

Opportunity Day FY2018

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมแถลงผลประกอบการ ปี 2561 ให้กับนักลงทุนรายย่อย ณ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562

dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day 2019 ซึ่งจัดโดยหลักทรัพย์ Tisco เพื่อพบและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันในประเทศ ที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

13 พฤษภาคม 2562

Analyst Meeting Q1/2019

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ร่วมแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

Archive IR-Newsletter