Performance Summary

ผลการดำเนินงานปี 2561
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 192,025 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 3,235 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 2,463 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.79 บาท

EBITDA รวม (10,201 ลบ.)

หน่วย: ล้านบาท

Key Financial

Business Performance

บริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Stock Snapshot

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทของไทยที่ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านสถานีบริการ กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริโภคในภาคต่างๆเช่นการขนส่ง, การบิน, การจัดส่งสินค้า, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและการเกษตร และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งการผลิตและสำรวจปิโตรเลียม


Fundamentals

Executive Talk

โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ผ่าน ศูนย์ Bangchak Initiative and Innovation Center (BIIC)
Q: BIIC คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านไหนบ้าง

A: BIIC (Bangchak Initiative and Innovation Center) คือ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยจุดมุ่งหมายคือ การหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเป็น New S Curve เพื่อมาสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท บางจากฯ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด และที่เราเน้นมากๆ ก็เป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่อยู่ภายใต้บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่อยู่ภายใต้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัท บางจากฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องการปรับพอร์ตธุรกิจ ให้มีสัดส่วน Oil Business กับ Non-oil Business เป็น 50:50 จากเดิมที่มีสัดส่วน 60:40 อยู่

หน่วยงานใน BIIC แบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมแรกคือ Corporate venture capital (CVC) ซึ่งเป็นทีมที่จะไปค้นหาและไปลงทุนในธุรกิจ Startup โดยเริ่มแรกเน้นไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาก็ได้ขยายไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป ประเทศจีน และประเทศอิสราเอล และเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บางจากฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา 4 บริษัทเพื่อลงทุนในผู้ประกอบการรายใหม่ในประเทศไทย (New Start-up) เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม โดยเน้นการลงทุนภายในประเทศ ทีมที่สองคือ ทีม Research and Development (R&D) ซึ่งจะเน้นที่การค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา โดยเราเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Product) ตอนนี้ทางทีม R&D มีงานวิจัยที่ดูแลอยู่ หลายงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาหร่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการวิจัยมาแล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป โดยทางบมจ.บีบีจีไอ ก็มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้และจะเป็นคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อไป สำหรับทีมสุดท้ายคือ ทีมที่ดูเกี่ยวกับ Ecosystem และ Incubation โดยทีมนี้จะไปทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย ห้องแล็บทดลอง หน่วยงานของราชการ รวมทั้งบริษัท Startup ต่าง ๆ ในประเทศไทย


Q: ทาง BIIC ตั้งเป้าหมายในการลงทุนอย่างไร และตอนนี้ได้ไปร่วมลงทุนหรือสนับสนุนบริษัทไหนบ้าง

A: การลงทุนของ BIIC ซึ่งทางทีม CVC เป็นผู้ดูแลอยู่ โดยเราจะใช้การลงทุนเพื่อให้ได้ New Technology และ New Network ไม่ใช่แค่มุ่งหวังแต่หากำไรเท่านั้น แต่จะเป็นในรูปแบบของ Strategic investment และเน้นลงทุนในบริษัท Startup ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) ปัจจุบัน BIIC ได้ลงทุนไปแล้ว 4 บริษัท โดยมี 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน และอีก 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ยกตัวอย่างโครงการที่ได้ลงทุนไปแล้ว


บริษัทที่เราไปลงทุนเป็นบริษัทแรกตั้งแต่ปลายปี 2560 คือ บริษัท Bonumose เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบที่เป็นพืชในกลุ่มแป้งและมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีรสชาติเหมือนน้ำตาลทราย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว ร่างกายจะดูดซึมพลังงานจากสารดังกล่าวน้อยกว่ากลูโคสที่มีในน้ำตาลทรายทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานและผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือต้องการคุมน้ำหนัก ซึ่งเรามองเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ ได้


Source: https://bonumose.com/


อีกบริษัทที่เราไปลงทุนในช่วงปลายปี 2560 เช่นกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็คือ บริษัท Semtive ที่ดำเนินธุรกิจด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทั้งในส่วนของใบพัดกังหันขนาดเล็กที่ออกแบบพิเศษให้สามารถทำงานได้ภายใต้ความเร็วลมต่ำ และมีระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานตามบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ ทาง BIIC มองว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถนำมาต่อยอดเข้ากับระบบ Blockchain สำหรับการซื้อขายไฟฟ้ากันเองแบบ peer-to-peer ได้


ถัดมาในช่วงปลายปี 2561 เราไปลงทุนในบริษัท Startup ที่ทำเกี่ยวกับ Animal-Free Collagen ที่มาจากกระบวนการผลิตแบบ Synthetic Biology โดยใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ Collagen ดังกล่าวใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื่นมากกว่า Marine collagen ถึง 5 เท่า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ค่า pH เป็นกลาง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เครื่องสำอางค์ชั้นนำที่ใช้ Collagen จาก Startup ดังกล่าวเป็นส่วนผสมได้ออกสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อตอนต้นปี 2562 คือ เราไปลงทุนบริษัท Startup ที่ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถไฟฟ้า (EV car) ซึ่งเป็นแบบ Fast Charging Battery ที่มี High Energy Density หมายความว่า แบตเตอรี่นี้นอกจากจะชาร์ตได้ไวแล้ว ยังสามารถใช้งานได้นาน ขับได้ไกลขึ้น การลงทุนของทีม CVC จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แล้วก็จะดูไปถึงว่ามีใครบ้างที่มาร่วมลงทุนในบริษัทนี้ อย่างบริษัทที่เราไปลงทุนนี้ก็มีบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์รายใหญ่ ที่ติดอันดับต้นๆ ของโลกมาร่วมลงทุนด้วย และยังมีบริษัทรถยนต์ค่ายใหญ่ๆ มาร่วมลงทุนด้วยเหมือนกัน นอกจากเราจะได้รู้เรื่อง Technology และได้ Network แล้ว เรายังได้ติดตามแนวโน้มของโลกที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต เพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้อาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่จะใช้กันในอนาคต


Q: ทราบมาว่าทาง BIIC เปิดโอกาสให้ธุรกิจ Startup ในประเทศไทยได้เข้ามานำเสนอผลงาน เลยอยากสอบถามเรื่อง รายละเอียดการนำเสนอผลงาน และผลเป็นยังไงบ้าง มีกี่รายที่น่าสนใจ เป็นผลงานนวัตกรรมด้านไหน

A: ทีมที่สามที่ทำเกี่ยวกับ Ecosystem และ incubation เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้มีการทำ Network กับ บริษัท Startup และ Accelerator ในประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

โดยทาง BIIC ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจ Startup เข้ามานำเสนอแผนงานทุกเดือนตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจัด Pitching รอบแรก ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BIIC) ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็มทาวเวอร์ โดย Startup ที่บริษัท บางจากฯ ให้ความสนใจจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัท บางจาก ได้มีการจัด Pitching ประมาณ 5 ครั้ง และมี Startup 30 - 40 รายที่เข้ามา Pitching และยังมี SME Startup ที่เราได้ทำร่วมกับส่วนธุรกิจการตลาด เกี่ยวกับ Food Innovation ซึ่งตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว เป็น SPAR AWARD และได้นำไปขายจริงในร้านสะดวกซื้อ SPAR

เนื่องจาก Startup ในประเทศไทยยังมีไม่เยอะมากและส่วนใหญ่เป็น startup เกี่ยวกับด้าน Fintech สำหรับบริษัท บางจากฯ เราสนใจใน 2 ด้านซึ่งเป็น deep tech คือ ด้าน Green energy และ Bio-based ซึ่งก็ยังมีประมาณไม่มาก ยังไงก็ตามทาง BIIC ยังดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องไปและจะสนับสนุนร่วมกับ Ecosystem ในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีแนวความคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้มาโชว์ผลงานและร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

คุณสุวัฒน์ มีมุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Oil Market Outlook

Crude Oil Price Outlook : Crude price has increased as OPEC+ cut oil output in 1H, and Permian’s new pipeline in US coming in mid-year caused oil price should drop again

Focus on Q1’19:

 • OPEC+ agree to cut output by 1.2 MBD in first half of 2019
 • Supply disruption in Venezuala as U.S. Sanction and economic crisis
 • Better trade tension situations between US & China after US extend negotiating period to 90 days
 • Lower oil demand from emerging countries after weaken currency such as India, Turkey & Argentina
 • China’s oil demand will decline due to trade tension

Market Highlights in 2019:

 • Supply disruption in Venezuela & Iran (U.S. sanction)
 • Will OPEC+ remain to agree cut oil output by 1.2 MBD in second half of 2019?
 • Strong dollar index effect emerging countries demand
 • U.S. production spike to 12-14 MBD if debottlenecking Permian’s pipeline facility complete
 • IMF declines world economic growth forecasts in 2019 by 0.2% to 3.5% due to US & China trade tension
 • China revised the lower economic growth target from 6.0-6.5%to 6.0 in 2019 compared with last year’s target of “around” 6.5 percent
Strong middle distillate crack spread in Q1, weighted by Chinese demand; while gasoline crack remain pressure by very high gasoline stock in main port around the world.

Focus on Q1’19:

 • Strong Chinese demand in anticipation of the switch to 0.5%S bunker on 1 Jan2019
 • Asia’s refineries into spring turnaround
 • Gasoline crack will be pressured by very high stock and China’s slower demand
 • Strong gasoil crack will be supported Chinese demand and S/D India’s refineries to revamp to Bharat VI
 • Lower fuel oil arbitrage from West to Asia due to decreased OPEC+ heavy output and declined heavy crude export of Venezuala as U.S. sanction

Market Highlights in 2019:

 • The next year to continue to be strong for middle distillates on the back of healthy demand growth and with additional marine gas oil volumes likely to head into the bunker pool come 2020.
 • The supply of fuel oil in the world continued to fall over 2019 on the back of continued refinery modernization
 • Demand growth for gasoline in China and India will, however, outstrip supplies from their new refineries.

IR Activities

27 พฤศจิกายน 2561

SET AWARD 2018

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2561

SET Digital Roadshow

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน SET Digital Roadshow ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลด้านลักษณะการประกอบธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

10 มกราคม 2562

Credit suisse 10th Annual Asian conference 2562

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน 10th Annual ASEAN conference 2019 ซึ่งจัดโดยหลักทรัพย์ Credit Suisse เพื่อพบและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่โรงแรม The Ritz-Carlton ประเทศสิงโปร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

22 มกราคม 2562

FSSIA’s Investment Conference 2562

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน FSSIA’s Investment Conference 2019 ซึ่งจัดโดยหลักทรัพย์ FSSIA เพื่อพบและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันในประเทศ ที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562

Analyst Meeting (2018 Performance Result)

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ร่วมแถลงผลประกอบการ ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Archive IR-Newsletter