Performance Summary

ผลการดำเนินงาน Q3/2561
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 53,461 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 2,216 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 1,856 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.35 บาท

EBITDA รวม (4,160 ลบ.)

หน่วย: ล้านบาท

Key Financial

Business Performance

บริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Stock Snapshot

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทของไทยที่ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านสถานีบริการ กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริโภคในภาคต่างๆเช่นการขนส่ง, การบิน, การจัดส่งสินค้า, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและการเกษตร และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งการผลิตและสำรวจปิโตรเลียม


Fundamentals

Executive Talk

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางจากฯ ได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแถลงถึงผลการดำเนินงานและภาพรวม 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 และแผนการดำเนินงานในอีก 4 ปีข้างหน้า รวมถึงแผนการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
Q: โครงสร้าง EBITDA ของกลุ่มบริษัท บางจากฯ ในปัจจุบัน และในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้า (2562 - 2565) จะมีสัดส่วนในแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง

A: 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 EBITDA ของบริษัท บางจากฯ อยู่ที่ 10,518 ล้านบาท มี 2 กลุ่มธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้ คือกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นที่มี EBITDA 5,349 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ที่มี EBITDA 2,999 ล้านบาท สำหรับเป้าในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2565) บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของปี 2561 หรือมากกว่า 30,000 ล้านบาทในปี 2565 โดยสัดส่วน EBITDA ของธุรกิจโรงกลั่นจากเดิมที่เป็นครึ่งหนึ่งของ EBITDA ของทั้งกลุ่มบริษัท บางจากฯ อาจจะเหลือแค่หนึ่งในสี่ ธุรกิจตลาดจะมีสัดส่วนประมาณ 12% ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 17% ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 9% และที่เหลือจะเป็นของธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนงบลงทุนบริษัทตั้งไว้ที่ 77,000 ล้านบาทโดยประมาณสำหรับการดำเนินงานในอีก 4 ปีข้างหน้าQ: ภาพรวมของกลุ่มบริษัท บางจาก ฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

A: กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ใน 4 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมาอย่างชัดเจน ในปีนี้มีการปิดซ่อมบำรุงประจำปี ถ้าหากหักช่วงที่ปิดซ่อมออกและนับเฉพาะวันที่มีการกลั่นจริง จะเห็นได้ว่าโรงกลั่นมีการกลั่นใกล้ๆ กับกำลังการผลิตสูงสุด ปัจจุบันโรงกลั่นบางจากมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 120,000 บาร์เรลต่อวัน แต่จริง ๆ แล้ว ถ้ากลั่นแบบ Complex refinery จะได้แค่ 110,000 บาร์เรลต่อวัน อีก 10,000 บาร์เรลต่อวัน จะเป็นการกลั่นแบบ Simple refinery ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า จะมีการทำ Debottlenecking จะทำให้สามารถกลั่นได้ถึง 135,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะเดียวกันก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำมันดิบและประสิทธิภาพในการกลั่นให้ดีขึ้น สำหรับเป้า EBITDA จะโตขึ้น 1.5 เท่า ซึ่งการเติบโตหลักๆ จะมาจากธุรกิจการค้าน้ำมัน ผ่านทางบริษัท BCPT ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์


กลุ่มธุรกิจตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาดด้านปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน (Market share) จาก 13.8% ในปี 2012 เพิ่มมาเป็น 15.8% ใน 8 เดือนแรกของปี 2018 สำหรับอีก 4 ปีข้างหน้า หวังไว้ว่า Market share จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 18% ขณะเดียวกันก็ตั้งเป้า EBITDA เพิ่มขึ้นสัก 2 เท่า แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจของผู้บริโภค (NPS: Net promoter score) ซึ่งตั้งเป้าอีก 4 ปีข้างหน้าไว้ว่าจะมีผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด Market share ไม่จำเป็นต้องสูงสุด แต่ต้องมีความพึงพอใจสูงสุด


กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การดูแลของ บมจ. บีซีพีจี ก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะขอพูดคร่าวๆ ก็คือ BCPG มีเป้าที่จะโตจาก 380 MW เป็น 1,000 MW และมี EBITDA โตสัก 2 เท่า โดยยังเน้นเรื่อง Portfolio management และธุรกิจพลังงานสีเขียว


กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เมื่อปี 2014 เรามีโรงผลิต Biofuel 1 โรง และมีสัดส่วนในการถือหุ้นประมาณ 20% ในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งหมด 760 ลิตรต่อวัน ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,830,000 ลิตรต่อวัน จะเห็นได้ว่าเติบโตอย่างชัดเจน นอกจากจะมีการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตไบโอดีเซล BBF แล้ว เรามีการซื้อโรงงานผลิตเอทานอล BBE ที่ฉะเชิงเทรา และก็มีการควบรวมกับ KSL ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอล ทำให้ปัจจุบันก็น่าจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีแผนจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้า สำหรับเป้าอีก 4 ปีข้างหน้า จะมีการขยายกำลังการผลิตเป็น 2,200,000 ล้านลิตรต่อวัน และมี EBITDA เพิ่มขึ้น 5 เท่า แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High value Bio-Based product) และมีการศึกษาถึงเรื่อง Bioplastic และ Bioeconomy ยกตัวอย่างเช่น ชานอ้อยหรือเศษไม้ เราคิดว่าเราเอาไปเผาเพื่อปั่นไฟแล้วให้มูลค่าสูง แต่จริงๆ แล้วกระบวนการนี้เรายังเพิ่มมูลค่าได้อีกเยอะมาก ขั้นสุดท้ายเราสามารถเอาเศษของพวกนี้กลับเข้ามาผลิตเป็นน้ำตาล และเอามาผลิตเป็นอย่างอื่นต่อได้อย่างมากมาย รวมถึงจะมีการตั้ง Bio-Hub ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เราตั้งใจจะพัฒนาธุรกิจ Bio-Based และเราอาจจะทำ Lithium ion battery เหตุผลเพราะว่าเรามีการลงทุนในเหมืองลิเทียมที่ประเทศอาเจนติน่า ที่จะเริ่มผลิตออกมาในปี 2020 และทุกๆ ปีจะมีแร่ลิเทียมออกมาสัก 2,000 - 3,000 ตัน ซึ่งจะสามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้ประมาณ 62,500 คัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในวันนี้ แต่ในอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า อาจจะผลิตแบตเตอรี่ให้รถได้เพิ่มมากขึ้นอีกกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อประมาณ 3 – 4 ปีที่แล้ว เราลงทุนในธุรกิจ E&P ของบริษัท NIDO ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำ การเข้าไปครั้งนี้เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีนัก ราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ NIDO เป็นความกังวลที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์สอบถามกันมาบ่อยๆ วันนี้เราก็มีการขายแหล่งผลิตน้ำมันดิบ Galoc ที่เป็นส่วนของ NIDO ออกไปแล้ว ขณะเดียวกันเราคิดว่า ราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงมาเป็นเรื่องของวงจรธุรกิจ ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว และเราได้มีการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำขนาดใหญ่ที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลนอร์เวย์น่าจะอนุมัติแล้ว คาดว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท OKEA ในเดือนธันวาคมนี้ ถ้าเป็นไปตามแผนนี้อีก 4 ปีข้างหน้า EBITDA ของธุรกิจนี้น่าจะโตประมาณ 10 เท่า


Q: ความก้าวหน้าของ BIIC ที่มีการจัดตั้งขึ้น มุ่งเน้นการลงทุนในด้านใดบ้าง และตั้งงบลงทุนไว้เท่าไหร่

A: เราตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไว้ลงทุนในธุรกิจอนาคต ซึ่งเรามองว่า ธุรกิจที่เป็น Core business ก็จะเป็นเรื่องของ Energy และ Mobility คาดว่าจะลงทุนประมาณ 60% ของงบลงทุนทั้งหมด อีก 30% เป็นของ Peripheral และเป็นอื่นๆ อะไรที่เรายังไม่รู้อีก 10% คาดจะเป็นอะไรที่จะมาใหม่ มา Disrupt เช่น Blockchain หรือ AI ขณะเดียวกันเราก็จะทำงานวิจัยด้วย ไม่ใช่แค่ไปลงทุนอย่างเดียว จากเงินลงทุนทั้งหมดน่าจะมีซัก 2 ธุรกิจที่เราน่าจะสามารถเอามาเป็นธุรกิจหลักของเราได้ และในอีก 4 ปีข้างหน้า เราก็น่าจะมีสิทธิบัตร 2 ใบ ซึ่งจะทำให้เรา Stay ahead of the curve คืออยู่นำหน้าคลื่น แล้วคลื่นก็จะตามมา การทำแบบนี้จะทำให้เรารู้ว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนและเราก็จะสามารถไปดักรออยู่ข้างหน้าได้Q: บริษัท บางจากฯ มีการวางแผน การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไว้อย่างไรบ้าง

A: เราให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องใหญ่ๆ เรื่องแรกคือ เรื่อง Climate change จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาระดับโลก ทุกวันนี้บางจากมีรายได้จากพลังงานสีเขียว 40% และจากพลังงาน Fossil 60% เป็นบริษัทพลังงานที่มีสัดส่วนพลังงานสีเขียวสูง ส่วนบริษัทอื่นๆ ที่อื่นจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 5% – 10% ความตั้งใจในอนาคตจะมีสัดส่วนที่เป็นสีเขียวมากกว่าสีดำ


เรื่องต่อมา เรื่อง Bioeconomy and Circular economy ซึ่งจะตอบโจทย์ ไม่ใช่แค่เรื่อง Climate change อย่างเดียว แต่จะตอบโจทย์เรื่องของการย่อยสลายของขยะ ถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาหลักของทุกวันนี้ โดยบริษัท BBGI จะเป็นหัวหอกในการพัฒนาและทำธุรกิจในส่วนนั้น


เรื่องสุดท้ายที่ไม่เคยลืม ซึ่งเป็นตัวตนของบางจากคือ การทำ CSR บางจากฯ ได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระที่แก่นมะกรูด เราเอาผลไม้หน้าหนาวมาขายในร้าน SPAR ขอให้เขาปลูกอ้อย แล้วเอาน้ำอ้อยมาขายที่ SPAR บางจากยังมีเรื่องของการดูแลชุมชนรอบโรงกลั่น รวมถึงผลักดันเรื่องของ น้ำมันไบโอดีเซลต่างๆ พวก B10 และ B20


โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Oil Market Outlook

OPEC & non-OPEC try to increase production to compensate Iran rapidly supply outage due to US sanction.
Crude Oil Price Outlook: Upside crude price until year-end as market deficit and likely to decline in next year after supply looming and weaker demand.

Focus on Q4’18:

 • Huge Iran production drop after US official sanction
 • Stable US oil rig due to Permian pipeline constraint
 • Global OECD stock below 5 year average level
 • Peak seasonal winter demand
 • OPEC try to increase production 1 MBD since 1 Jul’18 for compensate Venezuela & Iran supply outage

Market Highlights in 2019:

 • Supply disruption in Venezuela & Iran (U.S. sanction)
 • Strong dollar index effect emerging countries demand
 • US oil supply rising after debottleneck pipeline facility at Permian basin
 • Weaker demand in China due to trade war with US
 • IMF cuts world economic growth forecasts in 2019 from 3.9% to 3.7% due to US & China trade war
Soften middle distillate crack spread in Q3, weighted by refinery back from turnaround. While gasoline crack will return due to driving season demand.

Focus on Q4’18:

 • Higher oil product export from China after announcing last new export quota
 • Most oil refineries come back from turnaround
 • Gasoline crack will be pressured by weaken demand during winter in Atlantic Basin and North Asia.
 • Strong gasoil crack will be supported from winter demand and refineries outage but should be pressured by China’s higher export quota.
 • Higher fuel oil arbitrage from West to Asia and OPEC’s heavy crude export fuel will ease fuel oil crack.

Market Highlights in 2019:

 • The next year to continue to be strong for middle distillates on the back of healthy demand growth and with additional marine gas oil volumes likely to head into the bunker pool come 2020.
 • The supply of fuel oil in the world continued to fall over 2019 on the back of continued refinery modernization
 • Demand growth for gasoline in China and India will, however, outstrip supplies from their new refineries.

IR Activities

29 ส.ค. 2561

Opportunity day Q2/2018

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2561 ให้กับนักลงทุนรายย่อย ณ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 2561

Thailand Focus 2018

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพบปะและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

7 ก.ย. 2561

Goldman Sachs Commodities Conference in Shenzhen

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน Goldman Sachs Commodities Conference in Shenzhen ซึ่งจัดโดยหลักทรัพย์ Goldman Sachs เพื่อพบปะและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่โรงแรม Grand Hyatt Shenzhen ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

25 ต.ค. 2561

งาน ESG Focused Portfolio Event

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว กองทุน ESG Focused Portfolio Event ซึ่งจัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่องการส่งเสริม ESG ในการดำเนินธุรกิจ ที่ร้านมาเมซอง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

31 ต.ค. 2561

SET Sustainability Awards 2018

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน SET Sustainability Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯได้รับ 2 รางวัลประกอบด้วย 1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2018) 2. รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

13 พ.ย. 2561

Analyst meeting Q3/2018

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน ร่วมแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

14 พ.ย. 2561

Opportunity day Q3/2018

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน คุณกิตติมา วงศ์แสน ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารการลงทุนธุรกิจ และคุณศุภมล เอี่ยมอ่อน ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ร่วมแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2561 ให้กับนักลงุทนรายย่อย ณ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

15-18 พ.ย. 2561

SET in the City 2018

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน Set in the City ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจปี 2562 แก่นักลงทุนรายย่อย และผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561

Archive IR-Newsletter