BCP สื่อนักลงทุนสัมพันธ์

ไตรมาสที่ 3/2560


บริษัทบางจากฯกำหนดเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม อันนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR/CSV) ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจและต่อยอดจาก CSR/CSV เป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนอาศัย

Performance Summary

ผลการดำเนินงาน Q3/2560
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 39,009 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 1,495 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 1,316 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.96 บาท

EBITDA รวม (3,580 ลบ.)

หน่วย: ล้านบาท

Key Financial

Business Unit Performance

บริษัทฯได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Stock Snapshot

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทของไทยที่ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านสถานีบริการ กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริโภคในภาคต่างๆเช่นการขนส่ง, การบิน, การจัดส่งสินค้า, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและการเกษตร และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งการผลิตและสำรวจปิโตรเลียม


Fundamentals

Executive Talk

กลยุทธ์ของบริษัทบางจากฯในการรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก (สถานีบริการน้ำมัน) รวมถึงทิศทางและแนวโน้มการขยายสถานีบริการของบริษัทบางจากฯ

โดย IR News Letter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์ Executive Vice President, Marketing Business and Oil Terminal บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจค้าปลีก ส่วนแบ่งการตลาด และกลยุทธ์ของบางจากฯ รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน


Q: การแข่งขันในธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้าง และบางจากฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ ?

A: ภาพรวมยอดขายผ่านสถานีบริการที่ผ่านมาปีนี้ ตลาดโดยรวมเติบโตไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อนที่เพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 10% โดยข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน พบว่ายอดขาย 9 เดือนแรกปี 2560 ตลาดโตเพียงประมาณ 3%เศษ ซึ่งปัจจัยหลักที่ตลาดโตลดลงน่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับแพงขึ้น อย่างราคาขายปลีกหน้าปั๊มดีเซลเพิ่มขึ้นจากต้นปีที่แล้วกว่า 5 บาทต่อลิตร กลุ่มเบนซินขึ้นมากว่า 3 บาทต่อลิตร จึงส่งผลให้การใช้รถยนต์น้อยลง ขณะที่ในปีนี้ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ทุกค่ายมีการลงทุนขยายสถานีบริการเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 350 แห่ง หรือคิดเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ซึ่งก็เท่ากับว่ามีปั๊มเปิดใหม่มากกว่ายอดการใช้ที่เพิ่มขึ้น กระทบต่อยอดขายปั๊มที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันก็รุนแรง และทุ่มงบการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของบางจากฯ คิดจากต้นปีมา (ม.ค.– ก.ย. 60) แม้การแข่งขันจะมีมาก แต่บางจากก็ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้นจาก 15.0% มาเป็น 15.3% อยู่ที่อันดับ 2 ขณะที่บริษัท Major oil อื่นเกือบทั้งหมดต่างมี Market Share ที่ลดลง


Q: กลยุทธ์การขยายสถานีบริการของบางจากฯ ในปัจจุบัน และแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า ?

A: แผนระยะยาว 5 ปี จนถึงปี 2022 บริษัทบางจากฯ วางแผนไว้ว่าจะขยายจำนวนสถานีบริการแบบมาตรฐานเพิ่มขึ้นประมาณ 340 แห่ง ไม่นับรวมปั๊มสหกรณ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีการเปิดปีละ 15-20 แห่ง รวมๆแล้วจะขยายเพิ่มประมาณ 400 แห่ง โดยปีนี้เองคาดว่าจะขยายสถานีบริการได้ประมาณ 70 แห่ง สำหรับLocation ของปั๊มใหม่ที่จะขยาย บริษัทฯจะเน้นเพิ่มในพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคอีสาน ซึ่งบางจากเรายังมีปั๊มในสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น เพื่อให้มีเครือข่ายปั๊มที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งจะเปิดตามเส้นทางหลวงหลัก Motorway และเส้นทางที่รองรับ AEC, EEC ส่วนลักษณะการลงทุน จะเน้นส่งเสริมให้ Dealer ลงทุนหรือร่วมลงทุน โดยมีสัดส่วนปั๊ม Dealer ต่อปั๊มที่บริษัทลงทุนหรือ CO มีประมาณ 70:30 รวมทั้งมีแผนจะขยายจำนวนปั๊มในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีปั๊มบางจากเพียง 2 แห่งในประเทศเมียนมาร์

Q: กลยุทธ์ของบางจากฯ ในการเพิ่มยอดขายน้ำมันต่อสถานีบริการ (Thruput) ?

A:Greenovative Experience เป็นแนวทางที่เราจะใช้ในการเพิ่มยอดขายของเรา ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่มากกว่าสถานีบริการให้แก่ลูกค้า (Customer Experience) โดยเน้นนวัตกรรม และ Digital Technology เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจในความเป็นบางจากของเรา


โดยเราได้พัฒนาตั้งแต่คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง รองรับมาตรฐานเครื่องยนต์อนาคตและเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Green S Revolution เพื่อเครื่องยนต์รุ่นใหม่ระบบ DIG , Hi Premium Diesel S ที่เป็นน้ำมันเกรดพรีเมี่ยม สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะ


สำหรับด้านสถานีบริการ เราได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการโฉมใหม่ ให้ทันสมัย สะดวก สบาย น่าใช้บริการ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานในสถานีบริการ รวมถึงการติดตั้งใช้โซลาร์เซลล์ในปั๊มและ SPAR เพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ในการใช้พลังงานสะอาด


สำหรับธุรกิจเสริมในสถานีบริการ เราก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปั๊มน้ำมันที่แตกต่างกัน ทั้งร้านกาแฟ Inthanin ร้านสะดวกซื้อ SPAR และยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจเสริมอื่นๆ ของพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น COZXY BOX ไปรษณีย์ไทย ในการสั่งซื้อและรับสินค้าที่ปั๊มบางจากได้ตลอด 24 ชม. กรณีไม่มีผู้รับของที่่บ้าน ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย


และเรายังให้ความสำคัญกับการบริการ โดยใช้หลัก 3S ซึ่ง S ตัวแรก Standard ที่เราตั้งใจพัฒนาให้ทุกปั๊มของบางจากมีงานบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต้องประทับใจ S ตัวที่สอง Speed ที่พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ ในการให้บริการ ซึ่งตอนนี้เราได้ทำโปรแกรม Fast Service “เติมน้ำมันทันใจใน3นาที” ในปั๊มที่อยู่ในเขตเมืองที่ลูกค้าต้องการงานบริการที่รวดเร็วกว่า 100 แห่ง และจะขยายผลต่อไปเรื่อยๆ และ S ตัวสุดท้าย Smile เป็นการที่เราสร้างวัฒนธรรมงานบริการด้วยใจ และรอยยิ้มให้กับทุกคนที่เข้ามาในปั๊มของเรา


สุดท้าย เรายังไม่ลืมความเป็นบางจากที่ต้องเติบโตร่วมกันไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พื้นที่ในการวางจำหน่ายในร้าน SPAR และนำมาใช้เป็นสินค้าโปรโมชั่นในแต่ละช่วงของปี ซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม CSR ร่วมกับมูลนิธิและองค์กรสาธารณะ ผ่านบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับ ที่ทั้งบางจากและลูกค้าได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการเข้ามาใช้บริการปั๊มบางจากที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ

Q: บางจากฯ มีโครงการอะไรบ้างที่จะทำร่วมกับ Dealer เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการและเพิ่มยอดขายน้ำมัน?

A: เราให้ความสำคัญทั้งภาพลักษณ์ของสถานีบริการ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยในส่วนของภาพลักษณ์สถานีบริการ เรามีโปรแกรมร่วมกับผู้ประกอบการ ที่เรียกว่า Refresh และ Renovate ที่ร่วมกันปรับปรุงปั๊มบางจากให้ทันสมัย ดูดี มีมาตรฐานในระดับเดียวกันทุกแห่ง


สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เรามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารปั๊มน้ำมันร่วมกันกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อช่วยกันผลักดันยอดขายผ่านสถานีบริการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ Triple M ที่จัดร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และล่าสุดทางเรามีหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่ออบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการทุกรายของบางจาก


และจากการที่บางจากร่วมดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการมากว่า 25 ปี มีผู้ประกอบการหลายรายอยู่ระหว่างส่งมอบกิจการสู่รุ่นลูก-รุ่นหลาน เราจึงริเริ่มหลักสูตรสำหรับทายาทผู้ประกอบการขึ้นมา เพื่อเป็นการวางรากฐานในการบริหารงานปั๊มน้ำมันบางจากให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานแทนรุ่นพ่อแม่ต่อไป ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ชำนาญการ


Q: อยากให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของบางจาก อย่างเช่น Hi Premium Diesel S ที่เปิดตัวไปแล้ว มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะออกสู่ตลาดในอนาคตบางจากฯ ?

A: สำหรับผลิตภัณฑ์ Hi Premium Diesel S ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือน พ.ค ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม ที่คัดสรรองค์ประกอบที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรม The Next Generation Green Cetane ซึ่งมีค่า Cetane สูงสุดถึง 70 ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้กับเครื่องยนต์ ประกอบกับสารคุณภาพที่ช่วยในการทำความสะอาดหัวฉีดได้ดีขึ้นกว่า 70% นอกจากนี้น้ำมัน Hi Premium Diesel S ยังผ่านมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งมีค่ากำมะถันน้อยกว่า 10 ppm ทำให้ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่เปิดตัวมีสถานีบริการที่ให้บริการผลิตภัณฑ์นี้ประมาณ 70 แห่ง แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 140 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมรองรับกลุ่มลูกค้าในหลายพื้นที่มากขึ้น โดยยอดขายเฉลี่ยปัจจุบันประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่มียอดขายอยู่ที่ 1 ล้านลิตรต่อเดือน ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการใช้น้ำมันดีเซลเกรด Premium นอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วทางบางจากเรายังได้มีการพัฒนาน้ำมันเครื่องเกรด Premium ใน Brand ใหม่ที่ชื่อ Furio ร่วมกับทีม MANOR ซึ่งเป็นทีมแข่งระดับโลกในการแข่งขัน FIA World Endurance Championship (WEC) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์และรองรับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2561


คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์

Executive Vice President, Marketing Business and Oil Terminal

Oil Market Outlook

Surplus stock reduction moderates, higher U.S. oil production looming
Crude Oil Price Outlook: Tighter crude stock surplus support prices but oil prices capped by rising of U.S. production

Focus on Q4-17:

 • OPEC meeting in late-November likely to extent cut to lower excess crude inventories.
 • Firm refining margins to support crude oil demand.
 • Kurdistan-Iraq tension and security concerns
 • Rising US-Iran tensions on compliance over nuclear deal

 • U.S. oil supply continue to grow

Market Highlights in 2018:

 • Global demand growth due to strong economics.
 • Expect OPEC will extent cut to end of 2018. Saudi Aramco IPO support.
 • Surplus inventory will moderate decrease

 • Non-OPEC supply growth, lead by U.S., Canada & Brazil
 • Libya and Nigeria production increase.
Softer refining margins in Q4 from earlier strong in Q3 but remain supported by winter demand

Focus on Q4-17:

 • High margins incentivize lower maintenance in Q4.
 • Higher oil products export from China after refiners receive an unusual fifth round of export quotas and new refinery startup.
 • Seasonal downward gasoline demand in winter.
 • Winter stockpiling activities should protect downside risk of gasoil cracks
 • Limited fuel oil arbitrage from West to Asia and tighter fuel oil in Asia on higher demand from bunkering sector support fuel oil crack.

Market Highlights in 2018:

 • The incremental demand growth in Asia will offset supply increase from the recently commissioned refinery projects.
 • Continuation of relative light end support compared to middle distillates on still strong demand.
 • Supply side still driving fuel oil tightness

IR Activities

29-30 ส.ค. 2560

Thailand Focus 2017 by SET & Phatra Securities & BAML

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน และคุณเสาวภาพ สุเมฆศรี ผู้อำนวยการสายการเงินองค์กร ได้เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2017 เพื่อให้ข้อมูลแกนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560

8 ก.ย. 2560

Opportunities Day (Q2/17 Performance Result)

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน และคุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนจัดหาน้ำมัน ได้ร่วมแถลงผลประกอบการ Q2/2560 ให้กับนักลงุทนรายย่อย ณ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

19 ต.ค. 2560

KGI Energy Day

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน ได้ร่วมงาน KGI Energy Day เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการกองทุน ณ ตึกสาทรซิตี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

16-19 พ.ย. 2560

SET in the City

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่สายงานด้านบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน Set in the City ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของปี 2560 และแนวโน้มธุรกิจปี 2561 แก่นักลงทุนรายย่อย และผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2560

17 พ.ย. 2560

Analyst Meeting (Q3/2017 Performance Result)

บริษัทฯ โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน ร่วมแถลงผลประกอบการ Q3/2560 แก่นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

22 พ.ย. 2560

Opportunities Day (Q3/17 Performance Result)

บริษัทฯ โดยคุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน และคุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนจัดหาน้ำมัน ได้ร่วมแถลงผลประกอบการ Q3/2560 ให้กับนักลงุทนรายย่อย ณ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560